Vad händer i kroppen vid KOL?

Vid KOL försämras lungornas funktion gradvis. Därmed försämras också kroppens syreupptagningsförmåga. Den försämrade lungfunktionen har flera orsaker:

Inflammation i luftvägarna

Den viktigaste orsaken till att lungfunktionen försämras är inflammation och svullnad i de större och mindre luftrören, så kallad bronkit eller bronkiolit. Inflammationen gör så att luftrören blir trängre och det blir svårare att andas.

Emfysem

Den andra bakomliggande orsaken är emfysem. Emfysem innebär att de minsta lungblåsorna längst ut i lungvävnaden förstörs, vilket minskar lungornas elasticitet och syreupptagningsförmåga. Graden av emfysem varierar mellan olika personer med KOL.

Luftvägsinfektioner

Personer som lider av KOL har dessutom ofta problem med kroniska luftvägsinfektioner, till exempel kronisk luftrörskatarr som gör att man hostar mycket slem. Lunginflammationer är också vanliga.

Exacerbationer

Exacerbationer är episoder av försämrad andningsförmåga och ökad slemhosta, ofta förknippade med sömnproblem och ångestkänslor. Vid KOL kan man uppleva flera exacerbationer per år, vilket ökar påfrestningen på lungorna. Exacerbationer kan påskynda sjukdomsförloppet och kräver ofta sjukhusvård.

Vänster: Vid inandningen passerar luften genom de övre luftvägarna för att till sist komma ner till lungblåsorna, alveolerna, där gasutbytet äger rum. Bilden visar alveolerna (övre bilden) och alveolerna i genomskärning (undre bilden) i en frisk lunga.

Höger: Vid emfysem är alveolväggarna förstörda och stora luftrum har bildats på alveolernas plats. Bilden visar alveolerna (övre bilden) och alveolerna i genomskärning (nedre bilden) vid emfysem.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm

Tel. +46 8-721 21 00
Fax. +46 8-710 98 84

E-post medicinsk information: