SÅ HJÄLPER SPIOLTO RESPIMAT DIG

Vad Spiolto Respimat används för

Spiolto® Respimat® är ett receptbelagt, långverkande läkemedel som hjälper dig som har kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) att andas lättare. KOL är en långvarig lungsjukdom som orsakar andnöd och hosta. Diagnosen KOL har också samband med långvarig luftrörskatarr (kronisk bronkit) och förstorade lungblåsor (emfysem). Detta läkemedel hjälper till att öppna dina luftvägar och gör det lättare att få in och ut luft ur lungorna. Regelbunden användning av preparatet kan också underlätta när du har pågående andnöd på grund av din sjukdom, och hjälper till att minska sjukdomens påverkan på ditt dagliga liv. Eftersom KOL är en långvarig sjukdom ska du ta läkemedlet varje dag, inte enbart när du har andningsproblem eller andra symtom på KOL.

Så hjälper daglig användning av Spiolto Respimat

• öppnar luftvägarna
• gör det lättare att få in och ut luft ur lungorna
• underlättar vid perioder av andfåddhet
• minskar sjukdomens påverkan på ditt dagliga liv

Läs bipacksedeln noga.

Läkemedlet tas genom att du andas in det med hjälp av en inhalator - Respimat. Det är viktigt att du använder inhalatorn på rätt sätt. Läs mer om detta i avsnittet Så använder du inhalatorn. Om du har några problem med att använda din inhalator, be din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal att visa hur den fungerar. 

Dosering

Spiolto Respimat är effektivt under 24 timmar och behöver därför endast användas EN GÅNG PER DYGN, om möjligt vid samma tidpunkt. Vid varje användning tar du TVÅ PUFFAR.
Eftersom KOL är en långvarig sjukdom ska detta läkemedel användas varje dag och inte enbart vid andningsproblem. Använd inte mer än den rekommenderade dosen. Använd alltid läkemedlet enligt läkares anvisningar.

Biverkningar och övrig information

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.
Omedelbara överkänslighetsreaktioner som hudutslag, nässelutslag (urtikaria), svullnad i mun och ansikte eller plötslig svårighet med andningen (angioneurotiskt ödem) eller andra överkänslighetsreaktioner (såsom plötsligt blodtrycksfall eller yrsel) kan förekomma som enstaka reaktion eller som en del av en allvarlig allergisk reaktion (anafylatisk reaktion) efter tillförsel av Spiolto Respimat. Om något av detta inträffar, ska du sluta använda detta läkemedel och omedelbart kontakta din läkare.

Biverkningarna som beskrivs nedan har rapporterats av personer som använder läkemedlet och de listas enligt frekvens.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): muntorrhet
Mindre vanliga (upp till 1 av 100): snabbare hjärtslag, yrsel, huvudvärk, hosta, heshet, muntorrhet,
Sällsynta (upp till 1 av 1000): bland annat oregelbundnda hjärtslag, högt blodtryck, svårigheter att tömma urinblåsan.

För fullständig information om eventuella biverkningar, läs bipacksedeln.

Du kan även få biverkningar som är kända från behandling av andningsbesvär med läkemedel som liknar Spiolto Respimat (betaagonister). Dessa kan vara oregelbundna hjärtslag, bröstsmärta, lågt blodtryck, skakningar, nervositet, muskelkramper, trötthet, sjukdomskänsla, låga nivåer av kalium i blodet (vilket kan orsaka symtom som muskelryckningar, muskelsvaghet eller onormal hjärtrytm), högt blodsocker, eller för surt blod (vilket kan orsaka symtom som illamående, kräkningar, svaghet, muskelkramper och snabbare andning).

I likhet med andra inhalationsläkemedel kan dessutom vissa patienter uppleva ett oväntat tryck över bröstet, hosta, pipande och väsande andning eller andfåddhet omedelbart efter inhalation (paradoxal bronkospasm).

Kontakta omedelbart läkare

• Om du känner tryck över bröstet, får hosta, pipande andning eller får andnöd omedelbart efter användning av läkemedlet. Detta kan vara tecken på ett tillstånd som kallas paradoxal bronkospasm.
• Om andningen försämras eller du upplever hudutslag, svullnad eller klåda direkt efter inhalation ska du sluta använda läkemedlet och omedelbart kontakta läkare.
• Om du upplever några biverkningar som påverkar hjärtat (ökad puls, ökat blodtryck och/eller ökning av symtom såsom bröstsmärta), kontakta din läkare omedelbart.
• Om du upplever muskelryckningar, muskelsvaghet eller onormal hjärtrytm, rådfråga din läkare då dessa symtom kan vara kopplade till låga kaliumhalter i blodet.

Övrig information

När du tar läkemedlet ska du vara försiktig så att inhalationsvätskan inte kommer i ögonen. Detta kan medföra smärta eller obehag i ögonen, dimsyn, synfenomen i samband med röda ögon (dvs. trångvinkelglaukom). Symtom från ögonen kan åtföljas av huvudvärk, illamående eller kräkningar. Rengör ögonen i ljummet vatten och sluta använda Spiolto Respimat samt kontakta omedelbart din läkare för rådgivning.

Spiolto Respimat (tiotropium + olodaterol) ska användas för underhållsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Det bör inte användas för att behandla plötsliga anfall av andnöd eller väsande andning.

Använd inte Spiolto Respimat tillsammans med vissa läkemedel som innehåller långverkande beta-agonister, exempelvis salmeterol eller formoterol.

Om du regelbundet tar läkemedel som kallas kortverkande beta-agonister, såsom salbutamol, fortsätt att ta dessa endast för att lindra akuta symtom såsom andnöd.

Muntorrhet, som har observerats vid behandling med antikolinerga läkemedel, kan leda till hål i tänderna vid långtidsbehandling. Var därför noggrann med munhygienen.

Använd inte läkemedlet oftare än en gång per dygn.

Om du har tagit för stor mängd av Spiolto Respimat

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.
Du kan löpa högre risk att få biverkningar som muntorrhet, förstoppning, svårigheter att tömma urinblåsan, dimsyn, bröstsmärta, högt eller lågt blodtryck, snabba eller oregelbundna hjärtslag eller känsla av hjärtklappning, yrsel, nervositet, sömnsvårigheter, ångest, huvudvärk, skakningar, muskelkramper, illamående, trötthet, sjukdomskänsla, låga nivåer av kalium i blodet (vilket kan orsaka symtom som muskelryckningar, muskelsvaghet eller onormal hjärtrytm) högt blodsocker, eller för surt blod (vilket kan orsaka symtom som illamående, kräkningar, svaghet, muskelkramper och snabbare andning).

Om du har glömt att ta Spiolto Respimat

Om du glömmer att inhalera en dos, inhalera en dos vid den vanliga tidpunkten nästa dag.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Spiolto Respimat

Innan du slutar använda läkemedlet, ska du tala med din läkare eller apotekspersonal. Om du slutar använda läkemedlet kan symtomen på KOL försämras.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal. Läs bipacksedeln noggrant.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm

Tel. +46 8-721 21 00
Fax. +46 8-710 98 84

E-post medicinsk information: