Så här laddar du och använder din inhalator

Spiolto Respimat – inhalatorn

Instruktionsfilmer >>  Så här avänder du din inhalator >>  Vanliga frågor >>

Spiolto® Respimat® inhalatorn frisätter läkemedlet sakta och mjukt, vilket gör det lätt att inhalera så att läkemedlet kommer in i lungorna.

Inhalatorn Respimat är formgiven speciellt för inhalation av Spiolto inhalationsvätska och ska inte användas till andra läkemedel eftersom det kan medföra felaktig användning och dosering av läkemedel. Spiolto inhalationsvätska har en hållbarhet på tre år i oöppnad förpackning. Läkemedlet får inte frysas. Den ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur du ska göra. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Spiolto Respimat gör det möjligt att inhalera läkemedlet som finns i en behållare. Hela behållaren innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser). Obs: Du behöver endast använda inhalatorn en gång per dag - om möjligt vid samma tidpunkt. Varje gång du använder den ska du ta två puffar.

Det finns tillräckligt med läkemedel för 30 dagars behandling, när inhalatorn används enligt instruktionerna. Innan inhalatorn används första gången måste läkemedelsbehållaren sättas på plats. Se instruktionerna nedan.

Så här laddar du och använder din inhalator:

Och här kan du se hur man sedan använder inhalatorn:

Så här byter man behållare:

Hur du använder Spiolto Respimat inhalator

Du kommer att behöva använda den här inhalatorn en gång varje dag. Varje gång ska du ta två puffar.

·       Om inhalatorn inte har använts under mer än sju dagar ska du först rikta inhalatorn nedåt och bort från dig och sedan frigöra en puff.

·       Om inhalatorn inte har använts under mer än 21 dagar ska du upprepa steg 4-6 under “Förbered för användning” tills en dimma syns. Upprepa sedan steg 4-6 ytterligare tre gånger.

Hur du ska ta hand om din Spiolto Respimat inhalator för flergångsbruk

Rengör munstycket och metalldelen inuti munstycket med en fuktig trasa eller pappersnäsduk minst en gång varje vecka.

Eventuell missfärgning av munstycket påverkar inte funktionen av din Spiolto Respimat inhalator för flergångsbruk.

Vid behov kan du torka av utsidan av Spiolto Respimat inhalator för flergångsbruk med en fuktig trasa.

När inhalatorn behöver bytas ut

När du har använt inhalatorn med 6 läkemedelsbehållare behöver du skaffa en ny förpackning Spiolto Respimat för flergångsbruk, som innehåller en inhalator.

Förbered för användning

1.    Ta bort den genomskinliga nederdelen

Behåll locket på.
Tryck in säkerhetsspärren samtidigt som du drar bort den genomskinliga nederdelen med andra handen.

2.     Sätt in läkemedelsbehållaren

Tryck in läkemedelsbehållaren i inhalatorn.
Placera inhalatorn på ett stadigt underlag och pressa bestämt nedåt tills den klickar på plats

3.     Markera att en ny läkemedelsbehållare satts in

Gör en markering på inhalatorns etikett att du satt in en ny läkemedelsbehållare för att hålla reda på hur många behållare den använts till.
Sätt tillbaka den genomskinliga nederdelen tills det klickar.

Förbereda inhalatorn för användning

4.     Vrid

Behåll locket på.
Vrid den genomskinliga nederdelen i samma riktning som pilarna på etiketten visar tills det hörs ett klick (ett halvt varv).

5.     Öppna

Öppna locket helt

6.     Tryck

Håll inhalatorn riktad nedåt.
Tryck på knappen som frigör en puff.
Stäng locket.
Upprepa steg 4-6 tills en dimma blir synlig.
När du ser att det kommer dimma, ska du upprepa steg 4-6 ytterligare tre gånger.

Din inhalator är nu klar för användning och kommer att leverera 60 puffar (30 doser).

Daglig användning av inhalatorn

7.    Behåll locket på.

VRID den genomskinliga nederdelen som pilarna på etiketten visar, tills ett klick hörs (ett halvt varv).

8.    ÖPPNA locket helt.

Andas ut lugnt och fullständigt.
Slut läpparna runt munstycket utan att täcka för luftintagen. Rikta inhalatorn mot bakre delen av svalget.
Under tiden du tar ett långsamt och djupt andetag genom munnen, TRYCK på knappen för att frigöra en puff och fortsätt att andas in långsamt så länge det känns bekvämt.
Håll andan i 10 sekunder eller så länge det känns bekvämt.
Upprepa VRID, ÖPPNA, TRYCK för att få totalt 2 puffar.
Stäng locket tills du använder din inhalator igen.

 

 

9. Upprepa steg 6 och 7 så att du får en fullständig dos. Stäng locket tills du använder inhalatorn igen.

Om inhalatorn inte har använts på mer än 7 dagar, bör du frigöra en puff nedåt. Om inhalatorn inte har använts på mer än 21 dagar, bör steg 4 och 5 upprepas tills en dimma syns. Upprepa därefter steg 4 och 5 ytterligare 3 gånger.

När du behöver byta ut Spiolto Respimat läkemedelsbehållare

Dosräknaren visar hur många puffar som återstår i läkemedelsbehållaren

Svar på vanliga funderingar

Det är svårt att trycka in läkemedelsbehållaren tillräckligt djupt
Har du råkat vrida den genomskinliga nederdelen innan du förde in läkemedelsbehållaren? Öppna locket, tryck på knappen för att frigöra en puff och försök sedan att föra in läkemedelsbehållaren.

Byter du ut läkemedelsbehållaren? När du byter behållare sticker den nya behållaren ut mer än vad den första behållaren gjorde. Sätt in den tills det hörs ett klick och sätt därefter tillbaka den genomskinliga nederdelen. 

Jag kan inte trycka in knappen för att frigöra en puff
Har du vridit den genomskinliga nederdelen? Om inte, vrid den genomskinliga nederdelen i en ihållande rörelse tills den klickar (ett halvt varv).

Visar dosräknaren på din läkemedelsbehållare en vit pil mot en röd bakgrund? Din läkemedelsbehållare är slut. Sätt in en ny läkemedelsbehållare.

Det är svårt att få bort behållaren när den är slut
Dra och vrid loss läkemedelsbehållaren samtidigt.

Jag kan inte vrida eller sätta tillbaka den genomskinliga nederdelen
Kan du ha vridit på den genomskinliga nederdelen redan? Om den genomskinliga nederdelen redan vridits, följ stegen ”ÖPPNA” och ”TRYCK” under avsnittet ”Daglig användning” för att få ut fler doser.

Har den genomskinliga nederdelen lossnat samtidigt som dosräknaren på din läkemedelsbehållare visar en vit pil mot en röd bakgrund? I så fall är behållaren slut. Sätt in en ny.

Behållaren verkar ta slut för fort
Har du använt Respimat för flergångsbruk som rekommenderat (två puffar/en gång dagligen)? Respimat räcker 30 dagar om du tar två puffar en gång varje dag.

Har du flera gånger sprayat för att testa att du ser en dimma? Denna kontroll behövs i samband med förberedelse inför första användning, men vid daglig användning behövs ingen extra kontroll att det kommer dimma.

Det kommer ingen spraydimma från min Respimat för flergångsbruk
Sitter läkemedelsbehållaren i? Om inte, sätt i läkemedelsbehållaren. När du satt ihop alla delarna ska den genomskinliga nederdelen eller behållaren inte tas bort förrän doserna är slut.

Hur många gånger upprepade du stegen VRID/ÖPPNA/TRYCK efter att behållaren sattes in? Steg 4-6 under “Förbered för användning” ska upprepas tre gånger tills en dimma syns.

Visar dosräknaren på din läkemedelsbehållare en vit pil på en röd bakgrund? I så fall är behållaren slut och behöver ersättas med en ny.

Min Spiolto Respimat för flergångsbruk sprayar av sig själv
Var locket öppet när du vred den genomskinliga nederdelen? Stäng locket innan du vrider om den genomskinliga nederdelen.

Kan du kommit åt knappen för att frigöra en puff då du vred om den genomskinliga nederdelen? Locket ska vara stängt för att knappen ska vara skyddad när inhalatorns genomskinliga nederdel vrids om.

Slutade eller pausade du vridningen innan du hörde ett klickande ljud? Vrid den genomskinliga nederdelen i en ihållande rörelse ända tills den klickar (ett halvt varv). 

Var locket öppet när du ersatte behållaren? Låt locket vara stängt under tiden behållaren byts ut.

 

 

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm

Tel. +46 8-721 21 00
Fax. +46 8-710 98 84

E-post medicinsk information: